Automatic Storing Systems

Description of line


A storing system is designed for transport and automatic storing of pallets with products between production operations. Before input to the system the pallets are taped. The taped and marked pallets are manually inserted on the input conveyor, oriented and after identification automatically inserted to the container. Based on requirement of following production the chosen pallets are automatically unloaded and transported by connecting tunnel on the dispensing place. The dispensing place serves as well for reverse sending of stacked empty pallets. The container and the connecting routes are an individual fire zone fitted with four openings for passage of conveyors, fire resistance EW 45 DP1.

Dimensions and weight of pallets: 600 x 400 x 470 mm, 40 kg

 

Stacker

The equipment is composed of rails and steel column fitted by horizontal and vertical passage. The horizontal passage of column on the support rail fitted to the floor is secured by servo motor by toothed belt placed along the rails. A stability of horizontal movement is ensured by a set of guide rail pulleys. The column of stacker is guided in upper shelf part too. The exact position of stacker is scanned by integrated servomotor with check of zero point in both extreme limits of passage. The area scanner verifies a free throughput of rails. The ends of rail are equipped by sensors for check of position, safety switches and fix end stops.

Vertical passage (lift) is formed by table fitted by roller conveyor. The table is guided on the column by guidance pulleys. A movement is secured by belt gear with integrated servomotor and check of zero point in both extreme limits of passage. Limit positions are equipped by fix stops.


Store

Storing positions are formed by set of driven roller conveyors, controlled by stacker from one side. Each conveyor has the capacity of 7 pcs of pallets. The total storing capacity is 580 pcs of pallets.

Technical solution is adapted for particular user’s intent. It will be modified for different use as needed.

Automatický skladovací systém palet

Popis linky

Skladovací systém je určen pro dopravu a automatické skladování palet s produkty mezi výrobními operacemi. Před vstupem do systému jsou palety zapáskovány. Zapáskované a označené palety jsou ručně nasunuty na vstupní dopravník, naorientovány a po identifikaci automaticky založeny do zásobníku. Na základě požadavku navazující výroby jsou zvolené palety automaticky vyskladněny a přes propojovací tunel dopraveny na výdejní místo. Výdejní místo slouží zároveň pro zpětné odesílání nastohovaných prázdných palet. Zásobník a propojovací trasy jsou samostatným požárním úsekem, osazeným čtyřmi prostupy pro průchod dopravníků, požární odolnost EW 45 DP1.
Rozměry a hmotnost palet: 600 x 400 x 470 mm, 40 kg

Zakladač

Zařízení se skládá z kolejiště a ocelového sloupu osazeným horizontálním a vertikálním pojezdem. Horizontální pojezd sloupu po nosné kolejnici ukotvené do podlahy je zajištěn servopohonem přes ozubený řemen umístěný podél kolejiště. Stabilitu horizontálního pohybu zajišťuje soustava vodících kolejových kladek. Sloup zakladače je vedený i v horní regálové části. Přesnou polohu zakladače snímá integrovaný servopohon s kontrolou nulového bodu v obou krajních mezích pojezdu. Volnou průchodnost kolejiště ověřuje prostorový skener. Konce kolejiště jsou opatřeny snímači pro kontrolu polohy, bezpečnostními vypínači a pevnými  koncovými dorazy.

Vertikální pojezd (zdvih) tvoří stůl osazený válečkovým dopravníkem. Stůl je po sloupu vedený vodícími kladkami. Pohyb je zajištěn řemenovým převodem s integrovaným servopohonem, s kontrolou nulového bodu v obou krajních mezích pojezdu. Mezní polohy jsou opatřeny pevnými dorazy.

Sklad

Skladovací pozice tvoří soustava poháněných válečkových dopravníků, obsluhovaných zakladačem z jedné strany. Každý dopravník má kapacitu 7 ks palet. Celková skladovací kapacita je 580 ks palet.

Technické řešení je přizpůsobeno pro konkrétní záměr uživatele. Pro jiné použití bude dle potřeby modifikováno.

Videa k tomuto projektu můžete shlédnout ZDE.

Automatický skladovací systém mycích prostor

Uskladňovací zařízení pro mycí prostory myček nádobí.

- regálový zakladač je z komponentů SWISSLOG - 2 zakladače = ca 1 152 pozic

- regálový systém NEDCON

Why cooperate with us?

  • Over 28 years of experience in engineering,
    more than 6 000 implemented projects.

  • Complex tailored solutions for all industries
    all over the world.

  • Lots of regular customers (see our references).

  • Strong team of professionals for all project phases, from design to service.

  • Own strong design, engineering and production facilities.

  • Well-established Czech company with international experience.